Autodoprava

  • Zabezpečujeme prepravu širokého spektra materiálov a tovaru pomocou valníkových návesov.
  • Zabezpečujeme prepravu sypkých hmôt a kameniva návesovými súpravami. 
  • Prepravy vykonávame v rámci Slovenskej republiky a okolitých štátov.
  • Vykonávame aj jednorazové prepravy mimo rámec našich zmluvných prepráv.
  • V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhaje kontaktovať na tel. čísle +421 905685811 .

Prepravný poriadok

GENTIANA s.r.o.

 

 

 

Obsah

1. Úvodné ustanovenia

2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy

3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

4. Postavenie objednávateľa dopravy

5. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí

6. Vymedzenie vecí vylúčených z prepravy

7. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky nákladného auta dopravcu

8. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy

9. Pravidlá balenia , označovania a nakladania s tovarom

10. Veci týkajúce sa prepravných listín

11. Postup osádky nákladného auta v prípade nehody, požiaru , poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy

12. Záverečné ustanovenia.

 

 

 

 

 

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Gentiana  s.r.o. (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej doprave vydáva podľa § 5 zákona č.168/4996 Zb. a vyhlášky MDPT SR č.363/1996 Zb. tento prepravný poriadok pre nákladnú cestnú dopravu..

1.2 Tento prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákona .

1.3 Prepravný poriadok v jednotlivých článkoch a odsekoch obsahuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu , ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch a o zmluve o preprave vecí .

1.4 Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy, konkrétne :

- Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR, jeho dodatky

- Európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR

 

2 Rozsah nákladnej cestnej dopravy

2.1 Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok , ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí (tovaru), objednávky na prepravu, prípadne inej zmluvy, podľa prepravného poriadku a tarify .

2.2 Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami , ktoré sú určené , vyrobené a schválené na prepravu vecí, podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov.

2.3 Pod pojmom vozidlá, sa myslia motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy, návesy a cisterny na vlastnom podvozku.

2.4 Medzinárodná cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia v dvoch rôznych štátoch . Vnútroštátna cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, leží v tom istom štáte a zároveň v štáte sídla spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní.

2.5 Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:

- 1. Celokamiónové - vozové zásielky

- 2. prikládky

2.6 Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odberateľovi, jednému prijímateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky nákladu.

2.7 Za  prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre druhého alebo ďalšieho prepravcu.

2.8 Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov, pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi odobrať.

2.9 Podľa druhu prepráv dopravca vykonáva podľa svojej technickej základne:

- dopravu štandardných zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave valníkovými vozidlami

- dopravu nebezpečných zásielok vecí podľa Dohody ADR vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave valníkovými vozidlami

 

3 Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

3.1 Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

3.2 K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu, dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku, minimálne však vzniká nárok na storno poplatok. Storno poplatok  v sume 100€, ak bola preprava stornovaná 1 pracovný deň (24 hodín) pred plánovaným pristavením vozidla na nakládku,ak bola objednávka stornovaná v deň nakládky, storno poplatok je 150€. Pokiaľ je objednávka stornovaná až po pristavení vozidla na nakládku, storno poplatok činí 200€, maximálne však v cene prepravného.

3.3 Objednávku prepravy možno urobiť písomne (e-mailom) ústne (osobne, telefonicky). Pri ústnej a telefonickej objednávke je objednávateľ povinný bez vyzvania dopravcu potvrdiť objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ nedokáže opak.

3.4 Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vyúčtovanie prepravného, najmä:

- identifikačné údaje objednávateľa (meno, adresa, kontaktné údaje)

- presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu

- vyčerpávajúci názov a adresa odosielateľa, meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu

- druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie a zaistenie, charakter veci (nebezpečná, prepravná teplota pri ATP)

- počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery

- miesto a čas nakládky

- miesto a čas preclenia, vyclenia

- vyžadované trasovanie prepravy, príp. určenie hraničných priechodov

- dodacia lehota, miesto a čas vykládky

- prepravné - dohodnutá cena za prepravu

- splatnosť faktúry. Ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca. Spravidla maximálne 14 dní.

3.5 Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť objednávateľa .

3.6 Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky .

3.7 Ak je dopravcovi známa zásielka, je povinný mu doručiť zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

3.8 Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

3.9 V zmysle Dohovoru CMR je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy nákladný list CMR. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky, alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá, a vzťahujú sa na ňu aj ďalšie ustanovenia tohto dohovoru.

3.10 Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných aspoňa dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné druhy zásielky, má dopravca právo žiadať, o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí sa má nakladať.

 

4 Postavenie objednávateľa prepravy

4.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať pred začatím prepravy všetky potrebné úkony u odosielateľa zásielky, a to najmä :

- kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste

- či sa nejedná o veci vylúčené z prepravy

- správne a bezpečné balenie zásielky a jej označenie

- možnosť preskúmania zásielky pred nakládkou dopravcom

- podmienky na zistenie hmotnosti zásielky

- zásielka nesmie byť ťažšia ako deklarovaná hmotnosť v nákladnom liste

- hmotnosť zásielky musí byť uvedená v nákladnom liste

- dodržanie času odberu zásielky

- podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo.

 

4.2 Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi (najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu) a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.

4.3 Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný tieto riadne označiť. Pri zásielkach nebezpečných vecí je povinný tieto označiť podľa osobitných predpisov, podľa dohody ADR.

4.4 Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.

4.5 Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.

4.6 Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.

4.7 Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuvšie z tohto dôvodu, iba ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.

4.8 Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

4.9 Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania dokladov alebo potrebných informácií alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

4.10 Odosielateľ je oprávnený disponovať zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Toto práva zaniká, len čo sa druhá kópia nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo si príjemca uplatní právo na vydanie zásielky.

4.11 Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy objednávateľ je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi .

4.12 Dopravcovi pri neuskutočnenej preprave z dôvodu na strane odosielateľa, patrí náhrada rovnajúca sa podielu z dohodnutej ceny za neuskutočnenú prepravu, ku počtu dní potrebných na vykonanie prepravy, kedy sa uskutočnila .

4.13 Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť ak sa vozidlo dopravcu, bez predchádzajúcej dohody nepristavilo do 48 hodín pracovných dní od dojednaného času.

 

5 Vymedzenie prednostne prepravovaného nákladu

5.1 Dopravca vzhľadom na štruktúru technickej základne – vozového parku prednostne prepravuje tieto zásielky naložené:

- tovar uložený na paletách

- tovar nakladaný na vozidlá zboku a zozadu

- tovar možný ukladať na dvojpodlažné vozidlá

5.2 Dopravca uprednostňuje pri zabezpečení prepravných potrieb prepravcov na základe osobitných zmlúv. Dopravca môže uprednostnit hlavne potreby najväčších svojich objednávateľov.

5.3 Dopravca v osobitných prípadoch verejného záujmu môže zmluvne uprednostniť a stanoviť okruh prepravcov s prednosťou na prepravu .

6 Vymedzenie vecí vylúčených z dopravy

6.1 Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci , ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť .

6.2 Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:

- nebezpečné látky, pokiaľ na ich prepravu nie je dopravca vybavený,

- dreva – guľatiny, nebezpečné odpady, živé zvieratá, nadrozmerné prepravy

 

7 Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky vozidla dopravcu

7.1 Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave, dopravca jedná priamo, alebo prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia .

7.2 Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu u odosielateľa, prijímateľa, pri styku s ich zamestnancami, vodič vozidla povereného vykonávaním objednanej prepravy, ktorý je zároveň v  pracovnom vzťahu s dopravcom.

7.3 Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:

- dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu, zaistenia a uloženia zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy

- vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia

- žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka

- vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky

- podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene dopravcu

- vyjadriť sa ku škode na zásielke u odosielateľa a prijímateľa

- zastupovať dopravcu pri styku s colnými orgánmi

- zastupovať dopravcu pri styku s orgánmi veterinárnej správy

- jednať s policajnými orgánmi

- vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a spoľahlivej prepravy.

7.4 Zamestnanci a zástupcovia objednávateľa, odosieľateľa a príjemcu tovaru sú povinní :

- naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak, znamená, že vozidlo bude naložené , vyložené do 2 hodín od pripravenosti dopravcu pristaviť vozidlo k nakládke, vykládke.

- podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky

- pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať vodičovi zápis o škodovej udalosti

- preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru bez okolkov

- byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky, vydať vodičovi presné pokyny

- byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach

- zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.

 

8 Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy

8.1 Kým sa zásielka nevydala, môže odosielateľ navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy, najmä vrátenie zásielky odosielateľovi, jej vydanie inému prijímateľovi, alebo tomu istému prijímateľovi na iné miesto vykládky.

8.2 Prijímateľ zásielky môže navrhnúť, aby sa mu vydala zásielka na inom mieste vykládky .

8.3 Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne ako pri uzatvorení zmluvy o preprave.

8.4 Pokiaľ to prevádzkové pomery dopravcu dovoľujú, môže dopravca návrhu prepravnej zmluvy vyhovieť.

8.5 Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá strana z nasledovných dôvodov:

- objednané prepravy neboli dopravcom vykonané riadne

- došlo k hrubému porušeniu zmluvy

- došlo k zmareniu účelu zmluvy

- došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.

8.6 Hrubým porušením zmluvy o preprave je ak povinný nesplnil:

- opakované nesplnenie údajov o zásielke

- opakovaná, včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky

- nedodržanie dodacej lehoty

- neuhradenie prepravného v lehote splatnosti

- opakované nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín a osobitných sprievodných dokladov

- nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky

- neuhradenie prestojov dopravcov.

9 Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom

9.1 Základné povinnosti odosielateľa z hľadiska balenia a označovania tovaru stanovuje bod 4.

9.2 Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť, tak aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo poškodeniu či zničeniu vozidla dopravcu .

9.3 Tovar musí byť zaistený tak, aby pri normálnej cestnej preprave sa neuvoľňoval, nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.

9.4 Odosielateľ musí paletizovať tovar zaistený rohovými prvkami s opáskovaním. Ak nie je možné paletizovaný tovar stohovať na ložnej ploche vozidla, odosielateľ musí o tom neodkladne uvedomiť dopravcu .

9.5 Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy, manipulácie, ťažiska, úchopných prvkov, správnej ložnej a prepravnej polohy, krehkosti a rizikovosti tovaru, ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Označenie musí spĺňať požiadavky STN.

9.6 Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, bude privolaný zástupca poisťovne, u ktorej má dopravca uzavretú tovarovú poistku a spíše sa zápisnica o škodovej udalosti . Zápisnicu podpíše prijímateľ a za dopravcu vodič, ktorý zásielku prepravoval.

9.7 Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu u dopravcu.

9.8 Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť riadne a včas, najneskôr do 5 dní, kedy k udalosti došlo, inak právo reklamácie zaniká .

9.9 Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosťou. Musí pripojiť doklady k nárokovanej sume . Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru uskladniť do doby uzavretia dohody o reklamácii a jej vyriešení resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti. Dopravca má nárok si prevziať tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatí škodu.

 

10 Veci týkajúce sa prepravných listín

10.1 Za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a osobitných dokladov, včasné odovzdanie dopravcovi, zodpovedá odosielateľ, ktorý je povinný odovzdať ich najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.

10.2 Prepravné sprievodné listiny sú :

- nákladný list ( CMR )

- faktúra hodnoty ( ceny ) zásielky, špecifikácia zásielky, dodací list

- doklad o prevážení zásielky ( vážny lístok )

- doklad o pôvode tovaru (EUR 1)

- doklad o zaclení a vyclení tovaru ( JCD, JCDd), colná sprievodka

- doklad o zabezpečení colného dlhu v štáte prijímateľa

- tranzitný doklad T1-T5

- veterinárny dovozný , tranzitný a vývozný doklad

- fytopatologický dovozný, tranzitný a vývozný doklad pri preprave tovaru rastlinného pôvodu

- bezpečnostné pokyny pri preprave nebezpečných vecí , nadrozmerného nákladu , rýchlo sa kaziacich potravín

10.3 Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič.

 

11 Postup osádky nákladného auta v prípade dopravnej nehody, požiaru , poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy .

11.1 Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy zásielok sú :

- dopravné nehody vozidla

- požiar vozidla

- poškodenie alebo zničenie zásielky

- odcudzenie vozidla so zásielkou

11.2 Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla a zásielky, úrazu alebo náhleho ochorenia členov osádky, alebo pri mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky, nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia zásielky, alebo jej odcudzenia, povinní :

- poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb

- urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, vozidla a zásielky

- urobiť potrebné opatrenie na záchranu majetku dopravcu a prepravcu, privolať hasičský a záchranný zbor. Pri škode na tovare podliehajúcemu spotrebnej dani a iným clám, privolať aj colnú službu.

- zabezpečiť spísanie zápisnice s osobou, ktorá nehodu zapríčinila

- bez meškania oznámiť mimoriadnu udalosť dopravcovi, polícií , ak v súvislosti s mimoriadnou udalosťou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok

- pri poškodení, zničení nebezpečného tovaru rešpektovať bezpečnostné pokyny, ktoré sú súčasťou sprievodných listín

11.3 Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradné vozidlo, účasť havarijného komisára na mieste nehody .

11.4 Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania prepravcu .

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Tento prepravný poriadok je voči odosielateľom a príjemcom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí .

12.2 Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013 . Všetky zmeny a dodatky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť ich dňom schválenia konatelom spoločnosti, ktorý je splnomocnený konateľom dopravcu. .

12.3 Dopravca je povinný platný prepravný poriadok sprístupniť vo svojich obchodných priestoroch prepravcom.

V Divine, dňa 01.01.2013

konateľ spol.Martin Bouše